กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ชี้แจงรายละเอียด หลักเกณฑ์การเข้าศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ให้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายประถมศึกษา

จัดโดยงานรับนักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายประถมศึกษา

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School