มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลยอดนักอ่าน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
เดือนพฤศจิกายน 2566 - เดือนมกราคม 2567

โดย นางเนตรชนก ทัศนกมล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ ห้องชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School