การสอบฟังและการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์วิชาภาษาอังกฤษ 50%
ในการสอบเข้าโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School