ประชุมการจัดสอบ O-NET ระดับสนามสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

โดยมี นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธาน

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมโดยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางเนตรชนก ทัศนกมล
พร้อมด้วยคณะครู

ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดพังงา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School