คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
เดินทางมาศึกษาดูงานกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษ Intensive Chinese Program

มีคณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School