กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมคืน ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ณ โรงเรียนวัดมงคลวราราม อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School