พิธีปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนแบบเข้ม สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
ภาษาจีน-อังกฤษ (ICE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
华侨大学•泰国普吉中学来华留学预科强化项目举行结业仪式

โดย Mr. Xie Wei หัวหน้าสำนักงานฝ่ายเตรียมอุดมศึกษาและคณะ ร่วมในพิธีปิดโครงการ
และกล่าว ขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ นักเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจจนทำให้ทักษะภาษาจีน
ของนักเรียนพัฒนาและดีขึ้นมาก ขอให้รักษาความตั้งใจในการเรียนนี้ไว้

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะทางด้านภาษา ร่วมกิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมจีน เป็นระยะเวลา 2 เดือน
นักเรียนได้มาเรียนรู้ สัมผัสภาษาและวัฒนธรรมจีนในครั้งนี้ ขอบคุณคุณครูอาสาสมัครที่ดูแลนักเรียน ทั้งการจัดการเรียน การสอน
และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยพัฒนาทักษะภาษาจีน จากนั้นตัวแทนนักเรียนกล่าวความรู้สึก และสิ่งที่ได้รับ ขอบคุณคุณครูทุกท่านที่มอบความรู้
ประสบการณ์ดีๆ ในครั้งนี้ และนักเรียนยังเตรียมการแสดงทั้งไทยและจีนหลายชุดการแสดงเพื่อมอบให้กับคุณครูในพิธีปิดโครงการในครั้งนี้ด้วย

ณ HUAQIAO UNIVERSITY XIAMEN CHINA สาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 16 พฤษภาคม 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School