นายถาวร เวชจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม ความพร้อมการเปิดภาคเรียน ของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

ตามมาตรการของ สพฐ.ด้านความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนเป็นการบูรณาการในการติดตาม
ด้านการเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านเครือข่ายและการสร้างความร่วมมือ ด้านการจัด สนับสนุนค่าใช้จ่าย รวมถึงการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา การส่งเสริมระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา และการขับเคลื่อนการดำเนินการ
1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนมีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในทุกด้าน

ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School