นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางเนตรชนก ทัศนกมล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตร 4 ปี ขั้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
(Professional Practicum 1) โดยมีหัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ และตัวแทนครูเข้าร่วม

ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School