คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ

รองผู้อำนวยการนิสานาถ สงรักษ์
ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School