นายขัมน์ สุขาพันธ์

นายวัชรศักดิ์สงค์ปาน

นายถาวรสถาวโรดม
นางสาววรรณวิไลลีนะนิธิกุล
นายสิทธิ์ผลเจริญ
ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
 
 
 
 
 
นายบุญยงสกุล
นางสุกัญญา พฤติพันธ์
นางรุ่งนภาแซ่ส้อ
นางเนตรชนกทัศนกมล
นางมลฤดีแพทย์ปฐม
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1
 
     
 
นายเชษฐพลดนหรอหมาน
       
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1
       
     
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School