ทต.พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต
พระครูเมตตาภิรม
พระมหาทวีศักดิ์ นนฺทธมฺโม
นายจิตติอินทรเจริญ
นายธเมธพินสุวรรณ
ประธานกรรมการ

ผู้แทนพระภิกษุ

ผู้แทนพระภิกษุ
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนครู
นายชาญวิทย์โชติกิจสมบูรณ์
นายชัยรัตน์ ตันทวีวงศ์
นายพงษ์สิงห์ ณ นคร
อัยการตะวัน สุขยิรัญ
พ.ต.อ.พีรยุทธการะเจดีย์
ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายมานพชาชิโย
นางรจนารักแต่งาม
นางสาวปิยะนุช หงษ์หยก
นายอุรุพงษ์ ประทีบ ณ ถลาง
นายโกศล ใสขาว
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
   
 
 
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School