นายชัยรัตน์ ตันทวีวงศ์
นายกสมาคม
ดร.โกศล ใสขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายเกรียงรัตน์ เทพบุตร
ที่ปรึกษานายก
นางลลิตา ณ ระนอง
ที่ปรึกษานายก
นายเจริญ ถิ่นเกาะแก้ว
อุปนายก คนที่ 1
นายประดิษฐ์ แสงจันทร์
อุปนายกคนที่ 2
นายชาญวิทย์ โชติกิจสมบูรณ์
เลขานุการ
นายไพโรจน์ สุทธิพัฒนกิจ
เหรัญญิก
นายธีรยุทธ นาวีการ
ปฏิคม
นายชูเลิศ พิริยตันติวงศ์
นายทะเบียน
นายพิศุทธิ์ หลักแหลม
ประชาสัมพันธ์
นายสหพัฒน์ งานสถิล
ประธานฝ่ายกิจกรรมและจัดหารายได้
นายรังสรรค์ พลสมัคร
ผู้ช่วยเลขานุการ 1
นายชาตรี หลิมพัฒนวงศ์
ผู้ช่วยเลขานุการ 2
นายประเกียรติ เกิดทรัพย์
ผู้ช่วยปฏิคม 1
นายชุมพล ตันประดิษฐ์
ผู้ช่วยปฏิคม 2
นายสมนึก สมบัติสมบูรณ์
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 1
นายโยธิน จันทโรทัย
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 2
นายธนกฤต ตันติชูพันธ์
รองฝ่ายกิจกรรมและจัดหารายได้
นายหัสรณ อาวัชนาการกุล
รองฝ่ายกิจกรรมและจัดหารายได้
นายไพรัตน์ แก้วบำรง
กรรมการ
นายพิชิต ตันเพชรรัตน์
กรรมการ
นายสมโภชน์ จงเจียมใจ
กรรมการ
นายสาโรจน์ อังคณพิลาส
กรรมการ
นายอภิมุข เจริญกิจ
กรรมการ
นายสุนทร ภาสสัทธา
กรรมการ
นายทรัพย์สิน ภูผา
กรรมการ
นายเอกรัตน พรหมเพ็ญ
กรรมการ
นายกฤษฎา พิเชฐพงษานนท์
กรรมการ
นายสมมาตร สมนาม
กรรมการ
น.ส.นิตยา ไข่จันทร์
เจ้าหน้าที่สมาคม
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School