นางสาวจันทร์เพ็ญ ตันอธิคม
นายโกศลใสขาว
นพ.วีระวิทย์ สฤษดิพันธุ์
นายสุขสวัสดิ์ผลเกิด
นางสาวภรทิพย์สิ่งที่รัก
นายกสมาคม
อุปนายกสมาคมคนที่ 1
อุปนายกสมาคมคนที่ 2
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางทิพาภรณ์ธนาภิบาลวงษา
นางอัญชลี อยู่คง
นายสุทธิพลรัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นายนพดลจันทร์สุทธิ์
นายกำจรรุจีมาศ
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ปฏิคม
ผู้ช่วยปฏิคม
ประชาสัมพันธ์
นางสาวกันต์รัตน์ศิริสมบัติ
นางสาวบุญศรี เกิดแป้น
นายณพล มณีพงษ์
นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์
นายอนุศักดิ์ สงวนสัตย์
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นายทะเบียน
ผู้ช่วยนายทะเบียน
กรรมการ
กรรมการ
 
นางปิยะดาเอกวานิช โสภานนท์
นางสาวณัฐธยาน์อมรนิธิปภัสร์
นายณัฐวัฒน์ตันวิวัฒน์เดช
นายลิขิตหล้าแหล่ง
นางรุ่งนภาแซ่ส้อ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
     
นางเนตรชนกทัศนกมล
นายทวี เตชะภัททวรกุล
     
กรรมการ
กรรมการ
     
 
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School