bootstrap menu by Css3Menu.com 

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1/2566

 
 
นักเรียนต้องเตรียมอะไรบ้าง
๑. ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙ ) เฉพาะผู้สมัครอายุระหว่าง ๑๗ – ๑๙ ปี
๒. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพ.1 (ด้านหลังต้องระบุว่า จบการศึกษาภาคบังคับ หรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)
๓. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ฯลฯ
๔. ผลการเรียน 6 ภาคเรียน (ดูจากด้านหลังปพ.1) เพื่อใช้สำหรับกรอกข้อมูลผู้สมัคร
๕. กรุ๊ปเลือด เพื่อใช้สำหรับกรอกข้อมูลผู้สมัคร
 
 

เตรียมตัวก่อนทดสอบจริง (ฝึกซ้อมไว้ก่อนเลยนะครับ)

** สถานีทดสอบวิ่ง ๘๐๐ เมตร ณ สนามกีฬาสะพานหิน
คลิป การทดสอบร่างกายชั้นปีที่ ๑
คลิป ทดสอบร่างกาย หญิง
คลิป ทดสอบร่างกาย ชาย

ท่าสควอชแบบนั่ง (Sitting Squats) ** หากสงสัยให้ศึกษาภาพประกอบใน Google

สำหรับใครที่ไม่สามารถนั่งได้สามารถสอบถามครูชนะภัยได้ที่ห้อง ๒๒๒

วิธีฝึก
๑. ยืนตรง ขาชิด หันหลังให้เก้าอี้ เหยียดแขนตรงไปด้านหน้า
๒. ค่อย ๆ ย่อตัวลง โดยให้เข่างอเกือบตั้งฉากกับพื้น ห้ามให้ก้นแตะกับเบาะเก้าอี้

เกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ผู้ชาย
ผู้หญิง
   

เกณฑ์ดัชนีมวลกาย (BMI)

 

กรอกข้อมูลเพื่อเตรียมสมัครเข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง)

     
๑. ให้ผู้สมัคร นศท.ชั้นปีที่ ๑/๒๕๖๖ เข้าไลน์กลุ่ม (เฉพาะนักเรียนเท่านั้น)
 
๒. กรอกข้อมูลใบสมัคร

เข้ากลุ่มผู้สมัคร นศท. ปี 1/2566
 

ให้นักเรียนอ่านรายละเอียดให้ถี่ถ้วนก่อนกรอกข้อมูล

กรอกข้อมูล

     
 
 
 
 
 
 
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School