bootstrap menu by Css3Menu.com

ลูกจ้างประจำ
(เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย   พนักงานขับรถ  
 
นายสมชาย นุ่มแน่น
นายณัฐพงศ์พูลชู
นายวัชราวุธเพชรอินทร์
นายเกรียงศักดิ์แพรพระนาม
 
ลูกจ้างชั่วคราว      
นางวาจาศรีซ้อน
นางสาวยุพินสาวิสิทธิ์
น.ส.บานเย็นร้องหาญแก้ว
นางสาวเสมอ รุ่งเรือง
นายเอกลักษณ์โตะดำ
นายณรงค์แก้วย้อย
น.ส.ประกายแก้ว แสงสัย
นายสมนึก ช้างโก
น.ส.จรรยาทองแท้
นางสุคนธ์อบเชย
 
 

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
© All rights reserved 2022 Phuketwittayalai School