bootstrap menu by Css3Menu.com

ครูธัญมนเดวิส
ครูศิริกานต์ หิวานุพงค์ เทอร์เนอร์
ครูอาริยารักษาชล
ครูจักรวิทย์ณ ตะกั่วทุ่ง
ครูกันต์รัศม์ศิริสมบัติ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้าโครงการหลักสูตร EP
         
ครูฐิติกรสุจิรชนานนท์
ครูศิริพรทิพย์ธารา
ครูณัฐพงศ์สมจริง
ครูพรรณราพรแก้วพรหม
ครูพรชนกวงศ์ไชย
หัวหน้าประเภทวิชาภาษาจีน
หัวหน้าประเภทวิชาภาษาญี่ปุ่น
หัวหน้าประเภทวิชาภาษาฝรั่งเศส
   
         
ครูหนึ่งฤทัยผางดี
ครูวิมลบรรจงพาศ
ครูมานิตร์ เดชากุล
ครูศิริญญาสิริสวัสดิ์พิพัฒน
ครูพรพิมลขวัญพร้อม
         
ครูลิสาคงสีลัง
ครูจิตติภัทท์ถนัดช่าง
ครูพรวรินทร์บัวบรรจง
ครูอรอุมาแต่ฉ้อง
ครูพิมพ์ประภาประทุมวรรณ สตรอซโซ
   
ครูปุญญิศาฤกษ์ดี
ครูขนิษฐาหะจิ
ครูปรมินทร์หิรัญฉาย
   
         
 
 

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
© All rights reserved 2022 Phuketwittayalai School