ครูนพดล จันทร์สุทธิ์
ครูวิมลมาลย์ แก้วมุนีโชค
ครูอีซาหอมหวน
ครูสมใจ ไชยสุวรรณ์
ครูนิตยา จันทรโชติ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
   
ครูเยาวนุช ลิ่มรัช
ครูสมพร จอนด้วง
ครูอามิเด๊าะ พรหมจินดา
ครูชลิดา ไชยพันธ์กุล
ครูปรียาภรณ์รัตนะ
         
ครูอ้อย สวัสดิ์รักษา
ครูนำโชค วงศ์ศุภชาติ
ครูรพีพัฒน์ เดโชศาสตร์
ครูวีรภัทร์ โปณะทอง
ครูวิยะดา สาโรจน์
         
ครูอติกิจ วิเวกวินย์
ครูดลยาแซ่เอี้ยว
ครูพจนีย์ เชื้อไทย
ครูนฤชา คมคง
ครูณพล มณีพงษ์
         
ครูนิพวัลย์ ตันสกุล
ครูเชาวน์ สุวรรณชล
ครูชนะภัยชลธาร
ครูจรรยา สืบมา
ครูณัฐมณฑ์ ไพศาลกิจสงวน
         
ครูสุนันตา ลุพรหมมา
ครูพรชัย วงศ์เปี่ยมศักดิ์
ครูธนพร ณ วาโย
ครูคณิศร เสมพืช
ครูรณพัชร์ อภิธนโกฏินนทน์
         
ครูจันธิรัตน์ หมานจิตร
ครูสาธิญาดรุณศิลป์
ครูชาคริตร์ เพิ่มพูล
ครูพัชธิญาคงคชวัน
ครูภิญญวรรณ ดาบเหล็ก
         
     
ครูวัลลภากรดกล้า
ครูเพลินทิพย์ บุญเกื้อ
     
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School