bootstrap menu by Css3Menu.com

ครูสุจินตนา ดีบุกสุขลาภ
ครูจันทนี พวงแก้ว
ครูอัมราภรณ์ ปจันทบุตร์
ครูพัสตราภรณ์ เศรษฐวัฒน์
ครูณิชยาดา ภูชิตานุรักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
   
ครูณัฐกานต์ ฤกษ์สำรวจ
ครูวลัยพร เทียนขาว
ครูพัฒนพล นำพากิจ
ครูรัชนิดา เสล่ราษฎร์
ครูเรวดี จีณะวงศ์
ครูภิญโญ ปานมาศ
ครูคำนึงนิจ เจียงคำพล
ครูเทิดธรรม ศรีสว่าง
ครูฑิตฐินันท์ ชูทอง
ครูอารมย์ สินสุวรรณ
       
ครูจารุวัฒน์ โกศัยกานนท์
       
 
 

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
© All rights reserved 2022 Phuketwittayalai School