bootstrap menu by Css3Menu.com

ครูผู้สอน

         
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
    กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
 
น.ส.อรอุมามณีโชติ
นายวรวุฒิไข่นุ่ม
น.ส.ณฐกานต์สุวรรณมณี
น.ส.น้ำฝนนามสม
 
นายอาญาสิทธิ์เฉ่งไล้
กลุ่มสาระฯ ศิลปศึกษา
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
 
นายภานุสรณ์สงวนสิน
น.ส.ปานกมลกาฬสิงห์
นายญาณกรโชคประเสริฐ
น.ส.กรกมล พนาพิทักษ์กุล
 
นายพิพัฒน์เทพทอง
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์   กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ   กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
 
น.ส.ประกายแก้วเอ่งฉ้วน
น.ส.จารุวรรณบรรณกิจ
น.ส.ฟาตีมะห์หามะ
นายนิธิศประสิทธิ์สมบัตื
 
นายศุภกิจสาริเสะ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

       
สำนักงานผู้อำนวยการ   กลุ่มบริหารงบประมาณ      
 
น.ส.สุรีย์ก้างยาง
 
น.ส.สุอัยดาเสมอภพ
น.ส.เบญจวรรณศรีสุพรรณ
น.ส.วิจิตราวิชิตบุตร
น.ส.สุทธิดาเสล่ราษฎร์
กลุ่มบริหารงานบุคลากร     กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน    
 
 
นายภาณุพงศ์ปานทอง
น.ส.วิรพัทธ์บางเจริญ
 
น.ส.ปาจรีย์ บุญรักษ์
น.ส.นันทิชาด้วงเสน
 
กลุ่มบริหารวิชาการ          
น.ส.จันทราอุทัยทัศน์
น.ส.นิตยา ฟ้ากระจ่าง
น.ส.ศิวะพรเจนจิตต์
น.ส.ศิริรัตน์ศรีปี
น.ส.เยาวเรศหนูหมอก
นายกัณตนาถีมีใส
    กลุ่มบริหารงานวิชาการ (ภาษาต่างประเทศ )    
 
 
นายสุประชัยจั่นทอง
 
น.ส.อัญชนาหมิดโหมง
น.ส.ภัณฑิราโยธาทิพย์
น.ส.จุฑาทิพย์ยอดทอง
 
กลุ่มบริหารทั่วไป          
   
นายภาคิณปราการ
น.ส.ยุวดีช่วงโชติ
ว่าที่ร.ต.หญิงภัทราเสนากัสป์
ว่าที่ร.ต.ผดุงเกียรติแซ่อ๋อง
   
 
 

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
© All rights reserved 2022 Phuketwittayalai School