เรื่อง: ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างทำความสะอาดห้องน้ำ


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างทำความสะอาดห้องน้ำ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศและรายละเอียด เอกสารประกวดราคา e-bidding

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pkw.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0874708484 ในวันและเวลาราชการ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 17/10/2022 21:52:29
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School