เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงงซ่อมแซมบ้านพักครู


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงงซ่อมแซมบ้านพักครู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ประกาศและรายละเอียด เอกสารประกวดราคาจ้าง (e-bidding)

รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) แบบ ปร.4 ,ปร.5 ,ปร.6


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 25/01/2023 10:54:56
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School