เรื่อง: ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 18


มอบเสื้อสามารถแสดงความยินดี
นายนราวิชญ์ เก้าแสง ม.5/1นายธีรภัทร์ มะลิวัลย์ ม.5/1
นายศุภวิชญ์ ณ ถลาง ม.5/1

รับรางวัลเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เรื่องการศึกษาเชิงทดลองสร้างความเย็นจากเสียงโดยอาศัยปรากฏการณ์เทอร์โมอะคูสติก

ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 18
จัดโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2565

ครูที่ปรึกษา ครูวีรภัทร์ โปณะทอง


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 16/02/2023 17:47:55
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School