เรื่อง: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง
รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Oct/2017 11:55:50
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School