เรื่อง: เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 (ซื้อหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 1 ปี 61)

เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 (ซื้อหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 1 ปี 61)
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 มาตรา11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Mar/2018 13:50:56
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School