เรื่อง: ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาด

ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารประกวดห้องน้ำ
ราคากลางและรายละเอียดงานจ้างทำความสะอาด
ประกาศประกวดราคาห้องน้ำ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/May/2018 11:21:25
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School