เรื่อง: โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

บันทึกข้อความอนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
ขอบเขตงาน TOR ขอบเขตงาน TOR(ต่อ) ขอบเขตงาน TOR(ต่อ)
ตารางแสดงวงเงิน    

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Sep/2018 14:36:14
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School