เรื่อง: เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และบันทึกข้อความ
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศเผยแพร่ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Jul/2019 14:19:07
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School