เรื่อง: ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 ชุด โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 ชุด โดยวิธีคัดเลือก

บันทึกข้อความเผยแพร่แผนการจัดซื้อ     ประกาศโรงเรียน เรื่อง ซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 35 ชุด

ขอบเขตงาน (TOR)     คุณลักษณะ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Jul/2019 17:28:01
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School