เรื่อง: ประกวดราคาซื้อจัดซื้อุปกรณ์เทคโนโลยีห้องเรียนคุณภาพ

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อุปกรณ์เทคโนโลยีห้องเรียนคุณภาพ (อาคาร 3) จำนวน 21 ห้อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Oct/2020 15:36:39
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School