เรื่อง: ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บันทึกข้อความ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Apr/2021 17:42:58
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School